Thông báo xét chuyển công tác đối với viên chức ngành giáo dục năm 2023

Tên file: Copy-of-1-Mau-don-thay-doi-nguyen-vong.doc
Tải về
Tên file: Copy-of-1-Copy-of-PHU-LUC-IV.xls
Tải về
Tên file: Copy-of-1-Copy-of-PHU-LHU-I.xls
Tải về
Tên file: Copy-of-1-Copy-of-PHU-LUC-II.xls
Tải về
Tên file: Copy-of-1-Copy-of-PHU-LUC-III.xls
Tải về

Copy of (1) Thong bao xet chuyen cong tac doi voi vien chuc nganh giao duc nam 2023_page-0001

Copy of (1) Thong bao xet chuyen cong tac doi voi vien chuc nganh giao duc nam 2023_page-0002