Cơ cấu Tổ chức Phòng Giáo dục & Đào tạo Tân Hồng

TỔ TÀI VỤ

Họ tên: Trần Lệ Hằng

Chức vụ: Chuyên viên

Phụ trách: Kế toán

Số điện thoại: 0908664662