Cơ cấu Tổ chức Phòng Giáo dục & Đào tạo Tân Hồng

TỔ TÀI VỤ

Số điện thoại: 0277 3830282

1 – Họ tên: Trần Lệ Hằng
– Chức vụ: Chuyên viên
– Phụ trách: Kế toán
– Số điện thoại: 0908664662
– Email: hangketoan.pgd@gmail.com