Cơ cấu Tổ chức Phòng Giáo dục & Đào tạo Tân Hồng

TỔ HÀNH CHÁNH

Số điện thoại: 0277 3830282

1 – Họ tên: Trịnh Hoàng Phi

– Chức vụ: Chuyên viên

– Phụ trách: Tổ chức cán bộ

– Số điện thoai: 0947439529

– Email: tchuc.pgd.tanhong@gmail.com

2 – Họ tên: Phạm Văn Sô

– Chức vụ: Chuyên viên

– Phụ trách: Hành chánh – Kiểm tra

– Số điện thoại: 0984334314

– Email: so.phamvan@gmail.com 

3 – Họ tên: Lê Công Luận

– Chức vụ: Chuyên viên

– Phụ trách: Văn thư, PCGD-XMC, Tiếng anh, CNTT

– Số điện thoại: 0364473905

– Email: lecongluan.pgd.tanhong@gmail.com