Cơ cấu Tổ chức Phòng Giáo dục & Đào tạo Tân Hồng

TỔ HÀNH CHÁNH

Họ tên: Trịnh Hoàng Phi

Chức vụ: Chuyên viên

Phụ trách: Tổ chức cán bộ

Số điện thoai: 0947439529

Họ tên: Phạm Văn Sô

Chức vụ: Chuyên viên

Phụ trách: Hành chánh – Kiểm tra

Số điện thoại: 0984334314

Họ tên: Lê Mộng Khan

Chức vụ: Chuyên viên

Phụ trách: Văn Thư

Số điện thoại: 0977876081

Họ tên: Nguyễn Đăng Khánh

Chức vụ: Chuyên viên

Phụ trách: Đoàn Đội – Phong trào

Số điện thoại: 0916362326