Cơ cấu Tổ chức Phòng Giáo dục & Đào tạo Tân Hồng

               TỔ CHUYÊN MÔN

              Số điện thoại: 02773 830034

1 – Họ tên: Giang Thị Hồng Hà
– Chức vụ: Chuyên viên
– Phụ trách: Chuyên môn Mầm non – Mẫu giáo và Thủ quỹ
– Số điện thoại: 0832709599
– Email: mamnontanhong.ha@gmail.com 
2 – Họ tên: Nguyễn Văn Mùi
– Chức vụ: Chuyên viên
– Phụ trách: Chuyên môn Tiểu học – Phong trào
– Số điện thoại: 0984445338
– Email: nvmui.nguyenhue@gmail.com 
3 – Họ tên: Nguyễn Minh Thuận
– Chức vụ: Chuyên viên
– Phụ trách: Chuyên môn  THCS – Đoàn đội
– Số điện thoại: 0933822657
– Email: nguyenminhthuan1979.pgd.th@gmail.com