Cơ cấu Tổ chức Phòng Giáo dục & Đào tạo Tân Hồng

TỔ CHUYÊN MÔN

Họ tên: Nguyễn Minh Thuận

Chức vụ: Chuyên viên

Phụ trách: THCS

Số điện thoại: 0933822657

Họ tên: Nguyễn Quốc Hiếu

Chức vụ: Chuyên viên

Phụ trách: Tiểu học

Số điện thoại: 0834602040

Họ tên: Giang Thị Hồng Hà

Chức vụ: Chuyên viên

Phụ trách: Mầm non – Mẫu giáo

Số điện thoại: 0832709599