CƠ CẤU TỔ CHỨC PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TÂN HỒNG
I. LÃNH ĐẠO PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
4x6 Họ và Tên: Nguyễn Tân Công
Chức vụ: Trưởng Phòng
Số điện thoại: 0363268456
Email: nguyentanconghth.dtp@moet.edu.vn
 nam Họ và Tên: Đặng Thành Nam
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng
Số điện thoại: 0369300060
Email: dangthanhnamhth.dtp@moet.edu.vn
 so Họ và Tên: Phạm Văn Sô
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng
Số điện thoại: 0984334314
Email: phamvansohth.dtp@moet.edu.vn
II. CÁC BỘ PHẬN CHUYÊN MÔN
1. HÀNH CHÍNH
Lê Công Luận Chuyên viên phụ trách:
Hành chính, Văn thư, CNTT
0364473905
Trương Khắc Dũng Chuyên viên phụ trách:
Đoàn – Đội, PCGD-XMC, Y tế
0919333836
2. TỔ CHỨC CÁN BỘ
Trịnh Hoàng Phi

Chuyên viên phụ trách:

TCCB, Kiểm tra

0947439529
3. CHUYÊN MÔN
Nguyễn Văn Mùi

Chuyên viên phụ trách:

Mầm non,
Tiểu học, TĐKT

0984445338
Nguyễn Minh Thuận

Chuyên viên phụ trách:

THCS, CSVC

0933822657
4. KẾ TOÁN
Đỗ Thị Bích Ngọc Kế toán 0369987210