Cơ cấu Tổ chức Phòng Giáo dục & Đào tạo Tân Hồng

LÃNH ĐẠO

Họ tên: Nguyễn Tấn Công

Chức vụ: Trưởng Phòng

Phụ trách điều hành: Quản lý chung

Số điện thoại:  0363268456

Email: nguyencongpgd@gmail.com 

Họ tên: Đặng Thành Nam

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Phụ trách điều hành: Cấp THCS

Số điện thoại: 01669300060

Email: dangthanhnam2010@gmail.com

             Họ tên: Phạm Văn Sô

             Chức vụ: Phó Trưởng Phòng

             Phụ trách: Chuyên môn Mầm non, Tiểu học, CSVC

             Số điện thoại: 0984334314

TỔ HÀNH CHÁNH

              Họ tên: Lê Công Luận

              Chức vụ: Chuyên viên

              Phụ trách: Hành chính, Văn thư, CNTT, Tiếng Anh

             Số điện thoại: 0364473905

Họ tên: Trịnh Hoàng Phi

Chức vụ: Chuyên viên

Phụ trách: Tổ chức cán bộ

Số điện thoai: 0947439529

Họ tên: Trương Khắc Dũng

Chức vụ: Chuyên viên

Phụ trách: Phong trào – Thi đua khen thưởng

Số điện thoại: 0919333836

TỔ CHUYÊN MÔN

              Họ tên: Giang Thị Hồng Hà

              Chức vụ: Chuyên viên

              Phụ trách: Mầm non – Mẫu giáo

              Số điện thoại: 01232709599

              Họ tên: Nguyễn Văn Mùi

              Chức vụ: Chuyên viên

               Phụ trách: Tiểu học

              Số điện thoại: 0984445338

Họ tên: Nguyễn Minh Thuận

Chức vụ: Chuyên viên

Phụ trách: THCS

Số điện thoại: 0933822657

              TỔ TÀI VỤ

             Họ tên: Trần Lệ Hằng

            Chức vụ: Chuyên viên

            Phụ trách: Kế toán

           Số điện thoại: 0908664662