THÔNG BÁO CÔNG KHAI KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH GDĐT NĂM 2022

Tên file: Quyet-dinh-cong-nhan-ket-qua-trung-tuyen.pdf
Tải về
Tên file: THONG-BAO-CONG-KHAI-CUA-HOI-DONG.pdf
Tải về
Tên file: KET-QUA-PHONG-VAN.pdf
Tải về

Copy of (1) QD CONG NHAN KET QUA TUYEN DUNG VC_page-0001

Copy of (1) QD CONG NHAN KET QUA TUYEN DUNG VC_page-0002

 

Copy of (9) THONG BAO CONG KHAI CUA HOI DONG_page-0001

Copy of (9) THONG BAO CONG KHAI CUA HOI DONG_page-0002

Copy of (52) KET QUA PHONG VAN_page-0001

 

Copy of (52) KET QUA PHONG VAN_page-0002

Copy of (52) KET QUA PHONG VAN_page-0003