CƠ CẤU TỔ CHỨC PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TÂN HỒNG
I. LÃNH ĐẠO 
4x6 Họ và Tên: Nguyễn Tấn Công
Chức vụ: Trưởng Phòng
Số điện thoại: 0363268456
Email: nguyentanconghth.dtp@moet.edu.vn
nam Họ và Tên: Đặng Thành Nam
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng
Số điện thoại: 0369300060
Email: dangthanhnamhth.dtp@moet.edu.vn
so Họ và Tên: Phạm Văn Sô
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng
Số điện thoại: 0984334314
Email: phamvansohth.dtp@moet.edu.vn
II. CHUYÊN VIÊN
Họ và Tên: Lê Công Luận
Chức vụ: Chuyên viên: Hành chính, VT, CNTT, NTM
Số điện thoại: 0364473905
Email: lecongluan.hth.dtp@moet.edu.vn 
phi Họ và Tên: Trịnh Hoàng Phi
Chức vụ: Chuyên viên: TCCB, Kiểm tra
Số điện thoại: 0947439529
Email: trinhhoangphihth.dtp@moet.edu.vn
mui Họ và Tên: Nguyễn Văn Mùi
Chức vụ: Chuyên viên: Mầm non, Tiểu học, TĐKT
Số điện thoại: 0984445338
Email: nguyenvanmuihth.dtp@moet.edu.vn
Họ và Tên: Nguyễn Minh Thuận
Chức vụ: Chuyên viên: THCS, CSVC, Công đoàn
Số điện thoại: 0933822657
Email: nguyenminhthuanhth.dtp@moet.edu.vn
dung Họ và Tên: Trương Khắc Dũng
Chức vụ: Chuyên viên:Đoàn – Đội, PCGD-XMC, Y tế
Số điện thoại: 0919333836
Email: truongkhacdunghth.dtp@moet.edu.vn
ngoc Họ và Tên: Đỗ Thị Bích Ngọc
Chức vụ: Kế toán
Số điện thoại: 0369987210
Email: