Cơ cấu Tổ chức Phòng Giáo dục & Đào tạo Tân Hồng

LÃNH ĐẠO PHÒNG GDĐT

1 Họ tên: Nguyễn Tấn Công

Chức vụ: Trưởng phòng

Phụ trách điều hành: Quản lý chung

– Lĩnh vực công tác: Phụ trách chung, thực hiện qui hoạch và kế hoạch phát triển giáo dục, chịu trách nhiệm trước Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Huyện và Sở Giáo dục và Đào tạo, điều hành hoạt động cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo: công tác tổ chức cán bộ; kiểm tra giáo dục, phòng chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại tố cáo; tiếp dân; thực hành tiết kiệm; hành chính; tài chính; cơ sở vật chất; tham gia giải quyết các công việc thuộc trách nhiệm của các Phó Trưởng Phòng khi được đề nghị hoặc thấy cần thiết.

– Tham gia các đề án, dự án lớn phát triển chung của ngành và một số ban chỉ đạo trọng tâm của ngành đối với Huyện;

– Phụ trách tình hình giáo dục các xã, thị trấn.

Số điện thoại: 0363268456

Email: nguyencongpgd@gmail.com

 

2 Họ tên: Đặng Thành Nam

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Phụ trách điều hành:

Quản lý trực tiếp các bộ phận và lĩnh vực công tác sau: Bộ phận nghiệp vụ chuyên môn phụ trách giáo dục Trung học cơ sở, giáo dục thường xuyên, phổ cập giáo dục, trung tâm văn hóa – học tập cộng đồng; bộ phận Đoàn – Đội; các phong trào văn nghệ – TDTT của ngành; Công tác thi đua của học sinh và giáo dục đạo đức học sinh; công tác chỉ đạo kiểm định chất lượng giáo dục cấp THCS, trường Xanh – Sạch – Đẹp, trường học thân thiện…; thư viện đạt chuẩn cấp THCS; theo dõi các dự án thuộc lĩnh vực THCS; theo dõi việc cấp và quản lý các loại văn bằng, chứng nhận THCS theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tham gia công tác thanh tra, kiểm tra chuyên môn và kiểm định chất lượng giáo dục trung học cơ sở; nâng lương, nâng ngạch, chế độ chính sách của toàn ngành.

Tổ chức hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS, tuyển sinh lớp 6, lớp 10.

Phụ trách công tác Đoàn – Đội – Phong trào trong toàn ngành.

Phụ trách công tác thi đua, khen thưởng trong toàn ngành.

– Phụ trách tình hình giáo dục các xã: Thị trấn Sa Rài, xã Bình Phú, Tân Hộ Cơ, Tân Thành B và Tân Công Chí.

Số điện thoại: 0369300060

 

3 Họ tên: Phạm Văn Sô

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Phụ trách điều hành:

Quản lý trực tiếp các bộ phận và lĩnh vực công tác sau: Bộ phận nghiệp vụ chuyên môn phụ trách giáo dục Mầm non – Mẫu giáo, giáo dục Tiểu học; Đội tự vệ cơ quan; Công tác thi đua của học sinh và giáo dục đạo đức học sinh; Xóa mù chữ; Phổ cập mầm non cho trẻ em 5 tuổi và phổ cập giáo dục Tiểu học; công tác kiểm định chất lượng giáo dục các trường Mầm non – Mẫu giáo và Tiểu học; thư viện đạt chuẩn cấp Tiểu học; theo dõi các dự án thuộc lĩnh vực mầm non, Tiểu học; công tác bồi dưỡng thường xuyên của bậc Mầm non, cấp Tiểu học; theo dõi và phát triển hệ thống trường mầm non và quản lý các trường ngoài công lập; trường Xanh – Sạch – Đẹp, trường học thân thiện bậc học Mầm non – Mẫu giáo và Tiểu học; tham gia công tác thanh tra, kiểm tra chuyên môn và kiểm định chất lượng giáo dục; các chương trình giáo dục phối hợp của các ban ngành liên.

– Phụ trách chung và chỉ đạo công tác cơ sở vật chất Phòng Giáo dục và Đào tạo, quản lý tài sản và kiểm kê tài sản của Phòng Giáo dục và Đào tạo cuối năm.

– Phụ trách tình hình giáo dục các xã: Thông Bình, Tân Thành A, Tân Phước, An Phước.

Số điện thoại: 0984334314