Cơ cấu Tổ chức Phòng Giáo dục & Đào tạo Tân Hồng

LÃNH ĐẠO

Họ tên: Lê Văn Minh

Chức vụ: Trưởng Phòng

Phụ trách điều hành: Quản lý chung

Số điện thoại:  0915650006

Email: lvminh.tanhong.dongthap@gmail.com

Họ tên: Đặng Thành Nam

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Phụ trách điều hành: Cấp THCS

Số điện thoại: 01669300060

Email: dangthanhnam2010@gmail.com 

Họ tên: Nguyễn Tấn Công

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Phụ trách điều hành: Cấp Mầm non, Tiểu học

Số điện thoại: 01663268456

Email: nguyencongpgd@gmail.com