Cơ cấu Tổ chức Phòng Giáo dục & Đào tạo Tân Hồng

LÃNH ĐẠO PHÒNG GDĐT

1 Họ tên: Nguyễn Tấn Công

Chức vụ: Trưởng phòng

Phụ trách điều hành: Quản lý chung

Trực tiếp phụ trách các bộ phận trong cơ quan: Tổ chức cán bộ, thanh tra, kiểm tra hành chính, tài chính, Thư viện-thiết bị; bộ phận xây dựng; Hội đồng thi đua khen thưởng, Hội đồng nghiên cứu khoa học của Ngành.

Quản lý trực tiếp các bộ phận và lĩnh vực công tác sau: Bộ phận nghiệp vụ chuyên môn phụ trách giáo dục Mầm non – Mẫu giáo, giáo dục Tiểu học; phụ trách công tác xây dựng, cơ sở vật chất của cấp học Mầm non – Mẫu giáo, Tiểu học; Công tác thi đua của học sinh và giáo dục đạo đức học sinh; Công tác thi đua của ngành; Xóa mù chữ; Phổ cập mầm non cho trẻ em 5 tuổi và phổ cập giáo dục Tiểu học; công tác xây dựng trường mầm non, trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia; thư viện đạt chuẩn cấp Tiểu học.

Số điện thoại: 0363268456

Email: nguyencongpgd@gmail.com

2 Họ tên: Đặng Thành Nam

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Phụ trách điều hành:

Phụ trách quản lý trực tiếp các bộ phận và lĩnh vực công tác sau: Bộ phận nghiệp vụ chuyên môn phụ trách giáo dục Trung học cơ sở; giáo dục thường xuyên; phổ cập giáo dục; Nông thôn mới lĩnh vực GDĐT; trung tâm văn hóa – học tập cộng đồng; bộ phận Đoàn – Đội; các phong trào văn nghệ – TDTT của ngành; Phụ trách công tác xây dựng, cơ sở vật chất cấp THCS; Công tác thi đua của học sinh và giáo dục đạo đức học sinh; Đội tự vệ cơ quan; công tác chỉ đạo xây dựng trường THCS đạt chuẩn quốc gia, trường Xanh – Sạch – Đẹp, trường học thân thiện…; thư viện đạt chuẩn cấp THCS; cấp và quản lý các loại văn bằng, chứng nhận THCS theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Số điện thoại: 0369300060

Email: dangthanhnam2010@gmail.com