Cơ cấu Tổ chức Phòng Giáo dục & Đào tạo Tân Hồng

LÃNH ĐẠO PHÒNG GDĐT

1 Họ tên: Nguyễn Tấn Công

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Phụ trách điều hành: Cấp Mầm non, Tiểu học

Số điện thoại: 0363268456

Email: nguyencongpgd@gmail.com

2 Họ tên: Đặng Thành Nam

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Phụ trách điều hành: Cấp THCS

Số điện thoại: 0369300060

Email: dangthanhnam2010@gmail.com