LỊCH CÔNG TÁC PHÒNG GDĐT TỪ NGÀY 29/6/2020 ĐẾN 03/7/2020

LỊCH CÔNG TÁC
Từ ngày 29/6/2020 đến ngày 03/7/2020
Người chủ trì/
tham dự
Thời
gian
Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ hai, ngày 29/6/2020
TP: Nguyễn Tấn Công 8:00 Họp cơ quan thông qua quy chế hoạt động cơ quan và các nội dung khác Hội trường Phòng GDĐT Lãnh đạo và chuyên viên
PTP: Phạm Văn Sô 14:00
15:00
Trao Quyết định Phó Hiệu trưởng trường MN 1/6
Trao Quyết định Phó Hiệu trưởng trường MN Thị trấn Sa Rài
MN Thị trần Sa Rài
MN 1/6
PTP: Phạm Văn Sô
CV: Trịnh Hoàng Phi
Trung Tâm DVVLĐT 7:30 tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau TNTHCS v
trải nghiệm thực tế tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Đồng Tháp
TTDVVL Đồng Tháp PTP: Đặng Thành Nam
Các trường
Lãnh đạo Phòng GDĐT Từ ngày 29/6/2020 đến 03/7/2020 Kiểm tra công tác tổ chức coi và chấm kiểm tra Học kỳ II các trườngTH-THCS và THCS năm học 2019-2020 Các trường TH-THCS, THCS Các chuyên viên
Thứ ba, ngày 30/6/2020
UBND huyện 7:30  Đại hội thi đua yêu nước huyện Tân Hồng lần thứ V TT VH-TH&TT TP: Nguyễn Tấn Công
PTP: Đặng Thành Nam
Trung Tâm DVVLĐT 7:30 tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau TNTHCS v
trải nghiệm thực tế tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Đồng Tháp
TTDVVL Đồng Tháp CV: Lê Công Luận
các trường
PTP: Phạm Văn Sô 15:00 Trao Quyết định Phó Hiệu trưởng trường MG An Phước MG An Phước PTP: Phạm Văn Sô
CV: Trịnh Hoàng Phi
Thứ tư, ngày 01/7/2020
Ban Tuyên giáo Hyện ủy 7:30  Hội nghị báo cáo viên tháng 7 Hội trường UBND Huyện TP: Nguyễn Tấn Công
Hiệu trưởng TH, TH-THCS, THCS
UBND huyện 7:30 Hội nghị Sơ kết công tác bảo đảm TTATGT năm 2020 và triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020 Phòng họp UBND huyện PTP: Đặng Thành Nam
BQLDA&PTQĐ 14:00 Định vị trường MN Thông Bình MN Thông Bình PTP: Phạm Văn Sô
Thứ năm, ngày 02/7/2020
Thứ sáu, ngày 03/7/2020
UBND huyện 7:30 Dự Hội nghị biểu dương gia đình học tập TT VH-TT&TT PTP: Đặng Thành Nam
Thứ bảy, ngày 04/7/2020
Chủ nhật, ngày 05/7/2020