LỊCH CÔNG TÁC PHÒNG GDĐT TỪ NGÀY 06/7/2020 ĐẾN 10/7/2020

LỊCH CÔNG TÁC
Từ ngày 06/7/2020 đến ngày 10/7/2020
Người chủ trì/
tham dự
Thời gian Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ hai, ngày 06/7/2020
TP: Nguyễn Tấn Công 07:30 Họp Chi ủy – Họp lãnh đạo Phòng GDĐT Phòng GDĐT Trưởng và và các Phó trưởng phòng
CV: Trịnh Hoàng Phi
TP: Nguyễn Tấn Công 08:00 Xét, phê duyệt kết quả tốt nghiệp THCS HT Phòng GDĐT TP: Nguyễn Tấn Công
PTP: Đặng Thành Nam
CV: Thuận, Luận, Hằng, Mùi
PTP: Phạm Văn Sô 09:00 Lấy phiếu tín nhiệm PHT trường TH Thông Bình 2 TH Thông Bình 2 PTP: Phạm Văn Sô
CV: Trịnh Hoàng Phi
Nguyễn Tấn Công 13:30 họp cán bộ quản lý ngành giáo dục quý III
năm 2020
Hội trường Phòng GDĐT Trưởng Phòng
Các Phó trưởng Phòng
Chuyên viên
Hiệu trưởng các trường
Thứ ba, ngày 07/7/2020
Sở GDĐT 08:00 Họp thống nhất danh mục CSVC Hội trường Sở GDĐT PTP: Phạm Văn Sô
05:00 Khám sức khỏe BCSSK tỉnh TP: Nguyễn Tấn Công
Phòng GDĐT 15:00 thực hiện quy trình bổ nhiệm lại Hiệu trưởng
trường MN Giồng Găng
Trường MN Giồng Găng TP: Nguyễn Tấn Công
CV: Trịnh Hoàng Phi
Phòng Nội vụ
Đảng ủy xã Tân Phước
Thứ tư, ngày 08/7/2020
05:00 Khám sức khỏe BCSSK tỉnh PTP: Đặng Thành Nam
PTP: Phạm Văn Sô
Sở GDĐT 07:30 hội thảo đánh giá công tác dạy và học tiếng Anh tăng cường có giáo viên nước người ngoài và dạy ngoại ngữ tại các trung tâm GDTX, trung tâm ngoại ngữ và trung tâm ngoại ngữ – tin học trên địa bàn tỉnh Phòng họp số 2 Sở GDĐT PTP: Đặng Thành Nam
CV: Lê Công Luận
Các trường: Tiểu học NH, TP, TB3, GG, THCS NVTiệp, ND, THC
Thứ năm, ngày 09/7/2020
 BT: Nguyễn Tấn Công  8:00  Họp Chi bộ Phòng GDĐT  HT Phòng GDĐT  Tất cả đảng viên
Thứ sáu, ngày 10/7/2020
Phòng Nội vụ 13:30 Họp triển khai Quyết định số 16 Hội trường Phòng GDĐT Phòng Nội vụ
Lãnh đạo và CV Phòng GDĐT
Hiệu trưởng các trường
Thứ bảy, ngày 11/7/2020
Chủ nhật, ngày 12/7/2020