LỊCH CÔNG TÁC PHÒNG GDĐT TỪ NGÀY 23/3/2020 ĐẾN 27/3/2020

LỊCH CÔNG TÁC
Từ ngày 23/3/2020 đến ngày 27/3/2020
Người chủ trì/
tham dự
Thời gian Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ hai, ngày 23/3/2020
UBND huyện 08:30 Họp Ban chỉ đạo huyện về phòng chống dịch Covid 19  Phòng họp  UBND huyện TP: Nguyễn Tấn Công
UBND huyện 14:00 Tuyển dụng đặc cách giáo viên HT Phòng GDĐT TP: Nguyễn Tấn Công + CV: Trịnh Hoàng Phi + Giang Thị Hồng Hà + Trần Lệ Hằng
Trường TH Giồng Găn 14:00 Dự tư vấn công tác xây dựng thư viện Tiên tiến TH Giồng Găng CV: Nguyễn Văn Mùi
PTP: Đặng Thành Nam 08:00 Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 Các trưởng trên địa bàn Thị trấn Sa Rài PTP: Đặng Thành Nam + CV: Phạm Văn Sô + Lê Công Luận
Thứ ba, ngày 24/3/2020
TH-THCS Thống Nhất 14:30 Dự họp lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại Phó Hiệu trưởng TH-THCS Thống Nhất PTP: Đặng Thành Nam
Thứ tư, ngày 25/3/2020
UBND huyện 07:30 Họp thành viên UBND huyện kiểm điểm, tập thể cá nhân liên quan TTPTQĐ. Phòng họp  UBND huyện TP: Nguyễn Tấn Công
Thứ năm, ngày 26/3/2020
UBND huyện 07:30 Họp UBND huyện thường kỳ tháng 3 Hội trường UBND huyện TP: Nguyễn Tấn Công
Thứ sáu, ngày 27/3/2020
PTP: Đặng Thành Nam Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 Các trường trên địa bàn huyện PTP: Đặng Thành Nam + CV: Phạm Văn Sô + Lê Công Luận
Thứ bảy, ngày 28/3/2020
Chủ nhật, ngày 29/3/2020