CÔNG KHAI KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NGÀNH GDĐT NĂM 2021

Tên file: Copy-of-1-Thong-bao-ket-qua-xet-chuyen-cong-tac-nam-2021.pdf
Tải về
Tên file: Copy-of-1-Danh-sach-vien-chuc-duoc-chuyen-cong-tac-va-tiep-nhan.pdf
Tải về
Tên file: Copy-of-1-danh-sach-khong-thong-nhat-xet-chuyen-cong-tac-va-tiep-nhan.pdf
Tải về

0001

DUOC 1

DUOC2

0001

0002

0003

 

 

 

 

3 thoughts on “CÔNG KHAI KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NGÀNH GDĐT NĂM 2021

Đã khóa bình luận