Tân Hồng tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên môn cấp Tiểu học năm học 2022-2023 môn Tiếng Anh và Tin học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Tân Hồng Tổ chức hội nghị sinh hoạt chuyên môn  cấp Tiểu học môn tiếng Anh và Tin học theo CTGDPT 2018_page-0001

Tân Hồng Tổ chức hội nghị sinh hoạt chuyên môn  cấp Tiểu học môn tiếng Anh và Tin học theo CTGDPT 2018_page-0002