Hướng dẫn sử dụng một số loại hồ sơ sổ sách điện tử tại các trường có cấp trung học cơ sở, cấp trung học phổ thông và các trung tâm giáo dục thường xuyên kể từ năm học 2023-2024

Tên file: PGD_031023_CV_HD_HO_SO_SO_SACH_DIEN_TU.pdf
Tải về
Tên file: 1370_SGDDT-_18092023-signed.pdf
Tải về

1370_SGDDT-_18092023-signed_page-0001

1370_SGDDT-_18092023-signed_page-0002

1370_SGDDT-_18092023-signed_page-0003

1370_SGDDT-_18092023-signed_page-0004

1370_SGDDT-_18092023-signed_page-0005

1370_SGDDT-_18092023-signed_page-0006

1370_SGDDT-_18092023-signed_page-0007

1370_SGDDT-_18092023-signed_page-0008

1370_SGDDT-_18092023-signed_page-0009

1370_SGDDT-_18092023-signed_page-0010

1370_SGDDT-_18092023-signed_page-0011

1370_SGDDT-_18092023-signed_page-0012

1370_SGDDT-_18092023-signed_page-0013

1370_SGDDT-_18092023-signed_page-0014