Công văn 1386/SGDĐT-KHTC ngày 19/9/2023, Về việc thông báo số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh về thu, chi các khoản thu không đúng quy định năm học 2023 – 2024

Tên file: 1386-CV-thong-tin-tiep-nhan-phan-anh-cac-khoan-thu-nam-hoc-2023-2024.pdf
Tải về

1386-CV thong tin tiep nhan phan anh cac khoan thu nam hoc 2023-2024_page-0001

1386-CV thong tin tiep nhan phan anh cac khoan thu nam hoc 2023-2024_page-0002