THÔNG BÁO về việc thời gian, địa điểm phỏng vấn xét tuyển viên chức ngành giáo dục năm học 2017-2018

Tên file: 03-các-danh-sách-kèm-theo-Thông-báo-thời-gian-địa-điểm-phỏng-vấn-xét-tuyển-viên-chức-ngành-giáo-dục-năm-học-2017-2018.xls
Tải về
Tên file: 03-thời-gian-địa-điểm-phỏng-vấn-xét-tuyển-viên-chức-ngành-giáo-dục-năm-học-2017-2018_Signed.pdf
Tải về

03/TB-UBND  thời gian, địa điểm phỏng vấn xét tuyển viên chức ngành giáo dục năm học 2017-2018_Signed

03 các danh sách kèm theo Thông báo thời gian, địa điểm phỏng vấn xét tuyển viên chức ngành giáo dục năm học 2017-2018