THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2019

Tên file: THONG-BAO-TUYEN-DUNG.rar
Tải về
ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN TÂN HỒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  136/TB-UBND

 

Tân Hồng, ngày 20 tháng 11 năm 2019

THÔNG BÁO

Tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm 2019

 

 

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về sử dụng, tuyển dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2019 của Chính phủ quy định về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 288/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức;

Căn cứ Quyết định số 303/QĐ-UBND.HC ngày 01 tháng 11 năm 2019 của UBND huyện Tân Hồng về việc ban hành kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm 2019,

Ủy ban nhân dân huyện Tân Hồng thông báo tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm 2019 trên địa bàn huyện Tân Hồng, như sau:

 1. Nhu cầu tuyển dụng viên chức:

Tổng số 24 chỉ tiêu tuyển dụng, trong đó:

 1. Bậc mầm non – mẫu giáo: 11 chỉ tiêu.
 2. Cấp tiểu học: 08 chỉ tiêu.
 3. Cấp trung học cơ sở: 05 chỉ tiêu.

(Phụ lục đính kèm)

 1. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển:
 2. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:
 3. a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.
 4. b) Từ đủ 18 tuổi trở lên.
 5. c) Có (đơn) phiếu đăng ký dự tuyển.
 6. d) Có lý lịch rõ ràng.

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu, kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm.

 1. e) Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.
 2. f) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật. Cụ thể:

– Đối với chức danh nghề nghiệp giáo viên Mầm non hạng IV – Mã số: V.07.02.06:

+ Có bằng tốt nghiệp Trung cấp sư phạm (TCSP) Mầm non trở lên;

+ Có trình độ Ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT, ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (gọi tắt là trình độ ngoại ngữ bậc 1) hoặc chứng chỉ Tiếng Anh trình độ A trở lên hoặc tương đương;

+ Có trình độ Tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT, ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ sử dụng Công nghệ thông tin (gọi tắt là trình độ tin học đạt chuẩn công nghệ thông tin cơ bản) hoặc chứng chỉ Tin học trình độ A trở lên đối với các khóa đào tạo, cấp chứng chỉ Tin học ứng dụng A, B, C (theo Quyết định số 21/2000/QĐ-BGD&ĐT, ngày 03/7/2000 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình tin học ứng dụng A, B, C) đang triển khai trước ngày Thông tư Liên tịch số 17/TTLT-BGDĐT-BTTTT, ngày 21/6/2016 có hiệu lực (gọi tắt là chứng chỉ tin học trình độ A trở lên).

– Đối với chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng IV – Mã số: V.07.03.09:

+ Có bằng tốt nghiệp TCSP các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên;

+ Có trình độ Ngoại ngữ bậc 1 hoặc chứng chỉ Tiếng Anh trình độ A trở lên hoặc tương đương. Riêng đối với giáo viên dạy Tiếng Anh phải có chứng chỉ đạt từ trình độ B2 (hoặc tương đương) trở lên theo khung năng lực Ngoại ngữ do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Chứng chỉ trình độ Tiếng Anh được cấp từ các trường Đại học hoặc Trung tâm ngoại ngữ được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận và cấp phép;

+ Có trình độ Tin học đạt chuẩn Công nghệ thông tin cơ bản hoặc chứng chỉ Tin học trình độ A trở lên.

– Đối với chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng III – Mã số: V.07.04.12:

+ Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm trở lên hoặc cao đẳng các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học cơ sở;

+ Có trình độ Ngoại ngữ bậc 1 hoặc chứng chỉ Tiếng Anh trình độ A trở lên hoặc tương đương;

+ Có trình độ Tin học đạt chuẩn Công nghệ thông tin cơ bản hoặc chứng chỉ Tin học trình độ A trở lên.

 1. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

          III. Thời hạn và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

 1. Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của người đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử huyện, Website của Phòng Giáo dục và Đào tạo.
 2. Địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển tại Phòng Giáo dục và Đào tạo, số 3, Đường 1/6, Khóm 3, thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp (qua đồng chí Trịnh Hoàng Phi, Số điện thoại 0947.439.529).
 3. Hình thức, nội dung, thời gian và địa điểm tuyển dụng
 4. Hình thức: Tuyển dụng viên chức thực hiện theo hình thức xét tuyển thông qua phỏng vấn và thực hiện theo 2 vòng.
 5. Nội dung

2.1. Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

2.2. Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển:

– Nội dung sát hạch đối với chức danh nghề nghiệp giáo viên Mầm non hạng IV – Mã số: V.07.02.06:

+ Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 16/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định về đạo đức nhà giáo.

+ Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT, ngày 24/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quyết định ban hành Điều lệ trường Mầm non;

+ Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV, ngày 16/3/2015 của Bộ Giáo dục Đào tạo-Bộ Nội vụ, quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở GDMN công lập.

+ Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV, ngày 14/9/2015 của Bộ GDĐT và Bộ NV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non.

+ Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT, ngày 08/10/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.

– Nội dung sát hạch đối với chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng IV – Mã số: V.07.03.09:

+ Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 16/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định về đạo đức nhà giáo.

+ Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT, ngày 28/9/2016 của Bộ GDĐT ban hành quy định đánh giá học sinh Tiểu học.

+ Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 22/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư  ban hành Điều lệ trường tiểu học;

+ Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT, ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

+ Căn cứ Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT, ngày 12/7/2017 của Bộ GD&ĐT hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập;

+ Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV, ngày 16/9/ 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập.

– Nội dung sát hạch đối với chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng III – Mã số: V.07.04.12:

+ Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 16/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định về đạo đức nhà giáo.

+ Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT, ngày 12/12/2011 của Bộ GDĐT ban hành quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT.

+ Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT, ngày 28/3/2011 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học.

+ Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT, ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

+ Căn cứ Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT, ngày 12/7/2017 của Bộ GD&ĐT hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập;

+ Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV, ngày 16/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở công lập.

 1. Thời gian: Sẽ có thông báo sau.
 2. Địa điểm: Tại Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tân Hồng.
 3. Cách xác định người trúng tuyển:
 4. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:
 5. a) Có kết quả điểm phỏng vấn đạt từ 50 điểm trở lên.
 6. b) Có kết quả điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
 7. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm phỏng vấn bằng nhau thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên như sau:

– Đội viên thanh niên xung phong.

– Đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ.

– Người dự tuyển là nữ.

Nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

 1. Đối tượng và điểm ưu tiên:

– Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào điểm phỏng vấn ở vòng 2;

– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19/8/1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng lực lượng vũ trang, con Anh hùng lao động: được cộng 5 điểm vào điểm phỏng vấn ở vòng 2;.

– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào điểm phỏng vấn ở vòng 2;

 1. Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm phỏng vấn ở vòng 2.
 2. Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.
 3. Thông báo kết quả tuyển dụng:
 4. Chậm nhất là 10 ngày sau ngày nhận được báo cáo kết quả vòng 2 của Hội đồng tuyển dụng, Ủy ban nhân dân Huyện niêm yết công khai kết quả xét tuyển, danh sách dự kiến người trúng tuyển tại trụ sở Ủy ban nhân dân Huyện và Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trang thông tin điện tử Huyện; gửi thông báo kết quả xét tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký.
 5. Sau khi thực hiện các quy định tại khoản 1, mục VI, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện phê duyệt kết quả tuyển dụng và gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký. Căn cứ vào nội dung thông báo, người trúng tuyển phải đến tại Phòng Giáo dục và Đào tạo để xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ dự tuyển theo quy định và ký hợp đồng làm việc.
 6. Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển.

Trường hợp có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì Ủy ban nhân dân Huyện thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử của của huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

 1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện quyết định công nhận kết quả trúng tuyển đối với người dự tuyển có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề so với kết quả tuyển dụng của người trúng tuyển đã bị hủy bỏ kết quả trúng tuyển hoặc trong trường phát sinh nhu cầu tuyển dụng mới trong cùng năm tuyển dụng đối với vị trí có yêu cầu về chuyên ngành đào tạo giống như vị trí việc làm mà người dự tuyển đã đăng ký trong năm tuyển dụng.

Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề mà bằng nhau thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện quyết định người trúng tuyển theo Mục VII của Kế hoạch này.

VII. Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng viên chức:

 1. Khi có Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ dự tuyển và ký kết hợp đồng làm việc.
 2. Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển và có văn bản báo cáo người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức.
 3. Trường hợp có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

          VIII. Hồ sơ, lệ phí xét tuyển:

 1. Người có nhu cầu đăng ký dự tuyển viên chức phải lập và nộp Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu đính kèm),
 2. Lệ phí thực hiện theo Thông tư số 288/2016/TT-BTC, ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Tạm thu 500.000 đồng/hồ sơ.

Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng GDĐT huyện Tân Hồng, địa chỉ: Đường 1/6, Khóm 3, thị trấn Ra Rài, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp; số điện thoại 02773.830282. Thông báo này được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Huyện theo địa chỉ https://tanhong.dongthap.gov.vn, Website của Phòng Giáo dục và Đào tạo, địa chỉ https://pgdtanhong.edu.vn, trên Báo Đồng Tháp và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Phòng Giáo dục và Đào tạo./.

 

Nơi nhận:                                                                      

– Sở Nội vụ;

– Sở Giáo dục và Đào tạo;

– TT/HU, TT/HĐND Huyện;

– CT, các PCT.UBND Huyện;

– Báo Đồng Tháp;

– Phòng, ban, ngành, đoàn thể Huyện;

– Trung tâm Văn hoá – TT và TT (thông báo);

– Trang Thông tin điện tử Huyện;

– Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn;

– Các Trường trực thuộc Phòng GD-ĐT;

– Website Phòng GDĐT;

– LĐVP, NC (Mỹ);

– Lưu: VT/UB.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT.CHỦ TỊCH

                 PHÓ CHỦ TỊCH

                          

 

 

       

         Lê Thị Lệ Thủy