Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự phỏng vấn xét tuyển (vòng 2) viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm 2019

Tên file: 03-danh-sach-kem-theo-Thogn-bao-Trieu-tap-thi-sinh-du-dieu-kien-du-phong-van-xet-tuyen-vong-2-vien-chuc-nganh-giao-duc-va-dao-tao-nam-2019-1.xls
Tải về
Tên file: Trieu-tap-thi-sinh-du-dieu-kien-du-phong-van-xet-tuyen-vong-2-vien-chuc-nganh-giao-duc-va-dao-tao-nam-2019-1.pdf
Tải về
Tên file: 03-danh-sach-kem-theo-Thogn-bao-Trieu-tap-thi-sinh-du-dieu-kien-du-phong-van-xet-tuyen-vong-2-vien-chuc-nganh-giao-duc-va-dao-tao-nam-2019.xls
Tải về
Tên file: Trieu-tap-thi-sinh-du-dieu-kien-du-phong-van-xet-tuyen-vong-2-vien-chuc-nganh-giao-duc-va-dao-tao-nam-2019.pdf
Tải về