THÔNG BÁO THỜI GIAN XÉT CHUYỂN CÔNG TÁC ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC NĂM 2020

Tên file: danh-sach-vien-chuc-chuyen-cong-tac-nam-2020.pdf
Tải về
Tên file: danh-sach-vien-chuc-ngoai-Huyen-trong-Tinh-chuyen-cong-tac-den-Huyen-....pdf
Tải về
Tên file: danh-sach-vien-chuc-ngoai-Tinh-chuyen-cong-tac-den-Huyen-...nam-2020.pdf
Tải về
Tên file: Don-xin-thay-doi-nguyen-vong.doc
Tải về
Tên file: Thoi-gian-dia-diem-xet-chuyen-cong-tac-doi-voi-vien-chuc-nganh-Giao-duc-nam-2020.pdf
Tải về

0001

0002