THÔNG BÁO CÔNG NHẬN TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2019

Tên file: Cong-nhan-trung-tuyen-vien-chuc.pdf
Tải về
Tên file: Danh-sach-cong-nhan-trung-tuyen.xls
Tải về
DANH SÁCH CÔNG NHẬN TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2019
(Kèm theo Thông báo số: 84  /TB-UBND, ngày 06  tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Tân Hồng)
TT Họ và chữ lót Tên Ngày, tháng, năm sinh Nữ Quê quán Trình độ chuyên môn Trúng tuyển
vào đơn vị
Vị trí việc làm Chức danh
nghề nghiệp
Mã số
1 Trần Thị Ngọc Điệp 01/01/1995 x Phú Lâm,
Phú Tân, An Giang
TCSP MN MG Tân Hộ Cơ Giáo viên dạy
mầm non
Giáo viên MN hạng IV V.07.02.06
2 Nguyễn Thị Ngọc Điệp 16/6/1996 x Bình Phú,
Tân Hồng, Đồng Tháp
ĐHSP MN MN Họa Mi Giáo viên dạy
mầm non
Giáo viên MN hạng IV V.07.02.06
3 Dương Thị Thúy Duy 02/7/1995 x Bình Phú,
Tân Hồng, Đồng Tháp
ĐHSP MN MN Sơn Ca Giáo viên dạy
mầm non
Giáo viên MN hạng IV V.07.02.06
4 Trần Thị Thanh Hằng 23/02/1996 x Sa Rài,
Tân Hồng, Đồng Tháp
ĐHSP MN MN thị trấn Sa Rài Giáo viên dạy
mầm non
Giáo viên MN hạng IV V.07.02.06
5 Phạm Thị Hiền 17/9/1996 x Sa Rài,
Tân Hồng, Đồng Tháp
ĐHSP MN MN thị trấn Sa Rài Giáo viên dạy
mầm non
Giáo viên MN hạng IV V.07.02.06
6 Trần Thị Chúc Ly 18/9/1994 x Tân Thành A,
Tân Hồng, Đồng Tháp
CĐSP MN MN Giồng Găng Giáo viên dạy
mầm non
Giáo viên MN hạng IV V.07.02.06
7 Lâm Yến Nhi 06/6/1996 x Tân Thành A,
Tân Hồng, Đồng Tháp
TCSP MN MN Giồng Găng Giáo viên dạy
mầm non
Giáo viên MN hạng IV V.07.02.06
8 Nguyễn Thị Huỳnh Như 22/4/1995 x Thông Bình,
Tân Hồng, Đồng Tháp
CĐSP MN MG Tân Hộ Cơ Giáo viên dạy
mầm non
Giáo viên MN hạng IV V.07.02.06
9 Phan Thị Hồng Nhung 15/7/1995 x Sa Rài,
Tân Hồng, Đồng Tháp
ĐHSP MN MG Thông Bình Giáo viên dạy
mầm non
Giáo viên MN hạng IV V.07.02.06
10 Nguyễn Thị Minh Phương 17/01/1984 x Thạnh Lợi,
Tháp Mười, Đồng Tháp
TCSP MN MN Giồng Găng Giáo viên dạy
mầm non
Giáo viên MN hạng IV V.07.02.06
11 Nguyễn Thị Kiều Tiên 06/11/1996 x Bình Phú,
Tân Hồng, Đồng Tháp
ĐHSP MN MN Sơn Ca Giáo viên dạy
mầm non
Giáo viên MN hạng IV V.07.02.06
12 Đoàn Thị Xuân Mãi 18/3/1996 x Mỹ Đông,
Tháp Mười, Đồng Tháp
ĐHSP Tiếng Anh TH Giồng Găng Giáo viên
(Tiếng Anh)
Giáo viên TH hạng IV V.07.03.09
13 Nguyễn Thị Thùy Trang 25/7/1996 x Bình Thành,
Thanh Bình, Đồng Tháp
ĐHSP Tin học TH Tân Công Chí 1 Giáo viên
(Tin học)
Giáo viên TH hạng IV V.07.03.09
14 Đặng Thị Đẹp 09/6/1995 x P. An Thạnh,
TX Hồng Ngự, Đồng Tháp
ĐHSP Tiếng Anh THCS Tân Hộ Cơ Giáo viên
(Tiếng Anh)
Giáo viên THCS hạng III V.07.04.12
15 Nguyễn Văn Hiếu /   /1989 Thông Bình,
Tân Hồng, Đồng Tháp
CĐ Tin học UD THCS Tân Hộ Cơ Giáo viên
(Tin học)
Giáo viên THCS hạng III V.07.04.12
16 Nguyễn Như Thoại 29/5/1994 x Tân Thành A,
Tân Hồng, Đồng Tháp
ĐHSP Tiếng Anh THCS Tân Hộ Cơ Giáo viên
(Tiếng Anh)
Giáo viên THCS hạng III V.07.04.12
17 Nguyễn Thị Thanh Thúy 10/4/1996 x Tân Thành A,
Tân Hồng, Đồng Tháp
ĐH Ngôn ngữ Anh THCS Thông Bình Giáo viên
(Tiếng Anh)
Giáo viên THCS hạng III V.07.04.12