tạm hoãn triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự phỏng vấn xét tuyển (vòng 2) viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2021

Tên file: Copy-of-63-n-xet-tuyen-vong-2-vien-chuc-nganh-giao-duc-va-dao-tao-nam-2021.xlsx
Tải về
Tên file: Copy-of-63-tam-hoan-trieu-tap-thi-sinh-du-dieu-kien-du-phong-van-xet-tuyen-vong-2-vien-chuc-nganh-Giao-duc-va-Dao-tao-nam-2021.pdf
Tải về

f8c9173994684267bb50ea02f1650c5f-0001