Lịch họp của Phòng GDĐT từ ngày 11/9-15/9/2017

Thời gian từ ngày 11/9/2017 đến 15/9/2017
Ngày Thứ Thời gian Nội dung Địa điểm Thực hiện
11/09/2017 Hai 7h30 Kiểm tra cụm TT Sa Rài TT Sa Rài Minh, Nam, Phi. Sô, Hiếu, Thuận, Hà, Luận, Hằng
12/09/2017 Ba 13h30 Tổng kết đoàn đội  TH Ng.Huệ Nam, Khánh
13/09/2017 7h30 Tập huấn Sở GDĐT Khánh
14/09/2017 Năm  7h30 Tập huấn Sở GDĐT Khánh
13h30 Họp xử lý các hộ chiếm đất công UBND Minh
15/09/2017 Sáu 8h00 Họp Cán bộ quản lý Sở GDĐT Minh
8h00 Dự lễ khánh thành MN Dinh Bà MN Dinh Bà Công
7h30 Tập huấn Sở GDĐT Khánh