LỊCH CÔNG TÁC TỪ NGÀY 28/9/2020 ĐẾN NGÀY 02/10/2020

LỊCH CÔNG TÁC
Từ ngày 28/9/2020 đến ngày 02/10/2020
Người chủ trì/
tham dự
Thời gian Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ hai, ngày 28/9/2020
TP: Nguyễn Tấn Công 8:00 Họp Cơ quan HT  Phòng GĐT Lãnh đạo và chuyên viên
TP: Nguyễn Tấn Công 9:00 Lấy phiếu tín nhiệm Phó Hiệu trưởng MN 1/6 TP: Nguyễn Tấn Công
CV: Giang Thị Hồng Hà
Thứ ba, ngày 29/9/2020
UBND huyện 7:30 Họp thường kỳ UBND huyện Hội trường UBND huyện TP: Nguyễn Tấn Công
Thứ tư, ngày 30/9/2020
UBND tỉnh 7:30 Họp trực tuyến UBND Tỉnh thường kỳ tháng 9 năm 2020 PH: UBND huyện TP: Nguyễn Tấn công
Tỉnh 13:30 Tiếp Đoàn Kiểm tra và giám sát tình hình thực hiện
Chương trình xây dựng NTM năm 2020 (đợt 2)
Xã Tân Hộ Cơ TP: Nguyễn Tấn công
Thứ năm, ngày 01/10/2020
UBND huyện 7:30 Lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời
năm 2020.
THCS Tân Thành A PTP: Đặng Thành Nam
CV: Lê Công Luận
BCĐ NTM tỉnh 13:30 Tiếp Đoàn Kiểm tra và giám sát tình hình thực hiện
Chương trình xây dựng NTM năm 2020 (đợt 2)
Xã Tân Hộ Cơ TP: Nguyễn Tấn công
Thứ sáu, ngày 02/10/2020
Đặng Thành Nam 7:30 Tập huấn Bồi dưỡng thường xuyên cấp MN THPT Tân Hồng PTP: Đặng Thành Nam
CV: Giang Thị Hồng Hà
Thứ bảy, ngày 03/10/2020
Chủ nhật, ngày 04/10/2020