LỊCH CÔNG TÁC PHÒNG GDĐT TỪ NGÀY 16/3/2020 ĐẾN 20/3/2020

LỊCH CÔNG TÁC
Từ ngày 16/3/2020 đến ngày 20/3/2020
Người chủ trì/
tham dự
Thời gian Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ hai, ngày 16/3/2020
BQLDA&PTQĐ 07:30 tham dự khảo sát các trường đầu tư xây dụng các đầu tư xây dụng CV: Phạm Văn Sô
TP Nguyễn Tấn Công 08:00 Họp Đảng ủy Khối VH-XH Phòng VHTT TP: Nguyễn Tấn Công
TP Nguyễn Tấn Công 14:00 Đi công tác MN Sơn Ca và THCS Nguyễn Du TP: Nguyễn Tấn Công
Sở GDĐT Đồng Tháp 14:00 Họp lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 HT Sở GDĐT CV: Nguyễn Văn Mùi
Thứ ba, ngày 17/3/2020
BCHQS Huyện 13:30 Hội nghị tổng kết công tác tuyển quân BCHQS Huyện PTP: Đặng Thành Nam
TP Nguyễn Tấn Công Đi công tác TH Dinh Bà + THCS Nguyễn Văn Trỗi TP: Nguyễn Tấn Công + CV: Phạm Văn Sô
Thứ tư, ngày 18/3/2020
TP Nguyễn Tấn Công Thăm kiểm tra các trường phòng chống dịch Covid-19 Các trường TP Nguyễn Tấn Công + CV: Phạm Văn Sô + Lê Công Luận
Thứ năm, ngày 19/3/2020
TP Nguyễn Tấn Công Tuyển dụng đặc cách giáo viên Hội trường Phòng GDĐT Thành phần theo QĐ số 57/QĐ-HĐ.TL ngày 12/3/2020
Thứ sáu, ngày 20/3/2020
UBND huyện 07:30 Họp thành viên UBND huyện Hội trường UBND huyện TP: Nguyễn Tấn Công
Thứ bảy, ngày 21/3/2020
Chủ nhật, ngày 22/3/2020