LỊCH CÔNG TÁC PHÒNG GDĐT TỪ NGÀY 16/12/2019 ĐẾN NGÀY 20/12/2019

LỊCH CÔNG TÁC
Từ ngày 16/12/2019 đến ngày 20/12/2019
Người chủ trì/
tham dự
Thời gian Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ hai, ngày 16/12/2019
HĐND huyện 7:30 Họp HĐND huyện lần thứ 9 (02 ngày) Hội trường UBND huyện PTP Nam
Thứ ba, ngày 17/12/2019
UBND tỉnh 8:00 Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập
chuyên đề năm 2020
TT VH-TT&TT PTP Nam
Phòng GDĐT 14:00 Họp Cụm Thi đua – Khen thưởng năm 2019 Hội trường Phòng GDĐT PTP Nam +  đ/c Sô + đ/c Dũng
Trường Chính trị Đồng Tháp 7:30 Bế giảng lớp Trung cấp Chính trị – Hành chính Trung tâm BDCT H. HN đồng chí Phi
Thứ tư, ngày 18/12/2019
MTTQVN huyện Tân Hồng 9:30 Họp Ban tư vấn Dân chủ _ Pháp luật HT Khối vận PTP Nam
UBND huyện 13:30 Hội nghị  trực tuyến  triển khai, tập huấn
vận hành Tổng đài Thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Đồng Thá
Hội trường UBND huyện PTP Nam
Thứ năm, ngày 19/12/2019
Viện Đào tạo quốc tế –
ĐHQG TPHCM
01 ngày tham dự lớp Bồi dưỡng chuyên sâu phương
pháp giảng dạy và UDCNTT trong giảng dạy Tiếng Anh cho giáo viên Tiếng Anh tỉnh Đồng Tháp
Trường Đại học Đồng Tháp đồng chí Luận
BCH Quân sự Huyện 10:30 Dự họp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập
Quân đội nhân dân Việt Nam và 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân
BCH Quân sự Huyện đồng chí Dũng
Thứ sáu, ngày 20/12/2019
Viện Đào tạo quốc tế –
ĐHQG TPHCM
01 ngày tham dự lớp Bồi dưỡng chuyên sâu phương
pháp giảng dạy và UDCNTT trong giảng dạy Tiếng Anh cho giáo viên Tiếng Anh tỉnh Đồng Tháp
Trường Đại học Đồng Tháp đồng chí Luận
Thứ bảy, ngày 21/12/2019
Viện Đào tạo quốc tế –
ĐHQG TPHCM
01 ngày tham dự lớp Bồi dưỡng chuyên sâu phương
pháp giảng dạy và UDCNTT trong giảng dạy Tiếng Anh cho giáo viên Tiếng Anh tỉnh Đồng Tháp
Trường Đại học Đồng Tháp đồng chí Luận
Chủ nhật, ngày 21/12/2019
Viện Đào tạo quốc tế –
ĐHQG TPHCM
01 ngày tham dự lớp Bồi dưỡng chuyên sâu phương
pháp giảng dạy và UDCNTT trong giảng dạy Tiếng Anh cho giáo viên Tiếng Anh tỉnh Đồng Tháp
Trường Đại học Đồng Tháp đồng chí Luận