LỊCH CÔNG TÁC PHÒNG GDĐT TỪ NGÀY 10/8/2020 ĐẾN 14/8/2020

LỊCH CÔNG TÁC
Từ ngày 10/8/2020 đến ngày 14/8/2020
Người chủ trì/
tham dự
Thời gian Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ hai, ngày 10/8/2020
BT: Nguyễn Tấn Công 08:00 Họp Chi bộ Phòng GDĐT Hội trường Phòng GDĐT Tất cả đảng viên
(Đồng chí Nam + Phi chuẩn bị nội dung, tài liệu)
TP: Nguyễn Tấn Công 09:15 Họp trao đổi công việc trường TH Nguyễn Huệ Hội trường Phòng GDĐT TP: Nguyễn Tấn Công
PTP: Phạm Văn Sô
CV: Trịnh Hoàng Phi
CV: Trần Lệ Hằng
Đảng bộ khối VHXH 13:30 Họp Đảng ủy Khối VH-XH Phòng LĐ-TB&XH PT: Nguyễn Tấn Công
PTP: Đặng Thành Nam
Thứ ba, ngày 11/8/2020
BCHQS Huyện 07:00 Họp kiểm tra công tác GDQP&AN Huyện đội PTP: Đặng Thành Nam
PTP: Phạm Văn Sô 07:30 Trao Quyết định TCCB TH Thông Bình 2 PTP: Phạm Văn Sô
CV: Trịnh Hoàng Phi
TP: Nguyễn Tấn Công 09:30 Trao Quyết định TCCB MG Tân Công Chí TP: Nguyễn Tấn Công
CV: Trịnh Hoàng Phi
PTP: Phạm Văn Sô 13:30 Công tác TH An Phước 2 TH An Phước 2 PTP: Phạm Văn Sô
CV: Trịnh Hoàng Phi
CV: Trần Lệ Hằng
PTP: Phạm Văn Sô 15:00 Trao Quyết định TCCB MN Giồng Găng PTP: Phạm Văn Sô
CV: Trịnh Hoàng Phi
Thứ tư, ngày 12/8/2020
Huyện ủy 13:30 Đại Hội Đại biểu Đảng bộ Huyện Tân Hồng, lần thứ VII,
Nhiệm kỳ 2020-2025 (phiên trù bị)
Hội trường TTVHTT&TT PT: Nguyễn Tấn Công
PTP: Đặng Thành Nam
Trường Chính trị 13/8/2020 đến
24/8/2020
Học lớp AN-QP đối tượng 3 Sa Đéc PTP: Phạm Văn Sô
Thứ năm, ngày 13/8/2020
Huyện ủy 07:30 Đại Hội Đại biểu Đảng bộ Huyện Tân Hồng, lần thứ VII, Nhiệm kỳ 2020-2025 (phiên chính thức) Hội trường TTVHTT&TT PT: Nguyễn Tấn Công
PTP: Đặng Thành Nam
Thứ sáu, ngày 14/8/2020
Huyện ủy 07:30 Đại Hội Đại biểu Đảng bộ Huyện Tân Hồng, lần thứ VII, Nhiệm kỳ 2020-2025 (phiên chính thức) Hội trường TTVHTT&TT PT: Nguyễn Tấn Công
PTP: Đặng Thành Nam
Thứ bảy, ngày 15/8/2020
Chủ nhật, ngày 16/8/2020