LỊCH CÔNG TÁC PHÒNG GDĐT TỪ NGÀY 09/12/2019 ĐẾN NGÀY 13/12/2019

LỊCH CÔNG TÁC
Từ ngày 09/12/2019 đến ngày 13/12/2019
Người chủ trì/
tham dự
Thời gian Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ hai, ngày 09/12/2019
Sở GDĐT 8:00 Họp hợp đồng giáo viên Hội trường Sở GDĐT PTP Nam + đ/c Phi
UBND huyện 14:00 Họp xét công nhận sáng kiến năm 2019, xét tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt nam anh hùng” Hội trường UBND huyện PTP Nam
Trường Chính trị Đồng Tháp từ ngày 09/12/2019
đến ngày 20/12/2019
học Lớp cao cấp lý luận chính trị  không tập trung tại Đồng Tháp khóa học 2019-2021 tại Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp Trường Chính trị Đồng Tháp Nguyễn Tấn Công
Thứ ba, ngày 10/12/2019
Thứ tư, ngày 11/12/2019
Sở GDĐT 01 ngày Kiểm tra Phổ cập giáo dục – xóa mù chữ Hội trường Sở GDĐT PTP Nam + đ/c Luận
Sở GDĐT 7:30 Hội nghị trực tuyến giớ thiệu SGK lớp 1 Sở GDĐT và THPT Tân Hồng TP Nam + đ/c Hiếu (Sở GDĐT),
Mùi (quản lý lớp tại THPT Tân Hồng)
PTP Đặng Thành Nam 7:30 hội thi hùng biện Tiếng Anh cho học sinh Tiểu học và Trung học cơ sở cấp huyện lần thứ VII, năm học 2019 2020 TT VH-TT&TT PTP Nam + đ/c Thuận +
đ/c Hiếu đ/c Hà + đ/c Mùi
Thứ năm, ngày 12/12/2019
Sở GDĐT 01 ngày Kiểm tra Phổ cập giáo dục – xóa mù chữ Hội trường Sở GDĐT đ/c Luận
Sở GDĐT 7:30 Hội nghị trực tuyến giớ thiệu SGK lớp 1 Sở GDĐT và THPT Tân Hồng TP Nam + đ/c Hiếu (Sở GDĐT),
Mùi (quản lý lớp tại THPT Tân Hồng)
Ban Tuyên giáo Huyện 7:30 Hội nghị trực tuyến báo cáo viên tháng 12 Hội trường UBND huyện đồng chí Phi
Hội Khuyến học Huyện 7:30 Tổng kết công tác khuyến học và các mô hình học tập năm 2019 Hội trường Khối vận Đồng chí Dũng
PTP Đặng Thành Nam 7:30 hội thi hùng biện Tiếng Anh cho học sinh Tiểu học và Trung học cơ sở cấp huyện lần thứ VII, năm học 2019 2020 TT VH-TT&TT đ/c Thuận + đ/c Hiếu đ/c Hà + đ/c Mùi
Sở LĐ-TB&XH 7:30 Dự tổng kết sàn giao dịch việc làm Sở LĐ-TB&XH PTP Nam
UBND huyện 14:00 Tập huấn sử dụng ứng dụng nghiệp vụ trong xử lý dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 Hội trường UBND huyện đ/c Sô + đ/c Luận
Thứ sáu, ngày 13/12/2019
Sở GDĐT 01 ngày Kiểm tra Phổ cập giáo dục – xóa mù chữ Hội trường Sở GDĐT đ/c Luận
PTP Đặng Thành Nam 7:30 hội thi hùng biện Tiếng Anh cho học sinh Tiểu học và Trung học cơ sở cấp huyện lần thứ VII, năm học 2019 2020 TT VH-TT&TT PTP Nam + đ/c Thuận +
đ/c Hiếu đ/c Hà + đ/c Mùi
Thứ bảy, ngày 14/12/2019
Chủ nhật, ngày 15/12/2019