LỊCH CÔNG TÁC PHÒNG GDĐT TỪ NGÀY 07/9/2020 ĐẾN 11/9/2020

LỊCH CÔNG TÁC
Từ ngày 07/9/2020 đến ngày 11/9/2020
Người chủ trì/
tham dự
Thời gian Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ hai, ngày 07/9/2020
TP: Nguyễn Tấn Công 8:00 Họp cơ quan Hội trường Phòng GDĐT Lãnh đạo và Chuyên viên
PTP: Phạm Văn Sô 14:30 Lấy phiếu tín nhiệm Phó Hiệu trưởng TH Tân Thành B 2 PTP: Phạm Văn Sô
CV: Giang Thị Hồng Hà
Thứ ba, ngày 08/9/2020
BT: Nguyễn Tấn Công 9:00 Họp Chi bộ Hội trường Phòng GDĐT Đảng viên
PTP: Đặng Thành Nam 15:30 Lấy phiếu tín nhiệm Phó Hiệu trưởng THCS Nguyễn Văn Tiệp PTP: Đặng Thành Nam
CV: Giang Thị Hồng Hà
Thứ tư, ngày 09/9/2020
Sở GDĐT 8:00  thẩm định thi đua năm học 2019 – 2020 Sở GDĐT PTP: Phạm Văn Sô
CV: Trương Khắc Dũng
UBND huyện 7:30
13:30
Kiểm tra công tác chuẩn bị đầu năm học2020-2021 MG An Phước
THCS Tân Phước
TP: Nguyễn Tấn Công
CV: Hà, Hằng, Thuận, Mùi, Luận
BCHQS 1 ngày Họp xét duyệt nghĩa vụ quân sự lần 1 Xã Tân Phước, An Phước, Tân Thành A, Tân Thành B PTP: Đặng Thành Nam
Thứ năm, ngày 10/9/2020
UBND huyện 7:30
13:30
Kiểm tra công tác chuẩn bị đầu năm học2020-2021 THCS Thông Bình
THCS Tân Thành A
PTP: Đặng Thành Nam
CV: Hà, Hằng, Thuận, Mùi, Dũng, Luận
BCHQS 1 ngày Họp xét duyệt nghĩa vụ quân sự lần 1 Xã Thông Bình, Tân Hộ Cơ, TT Sa Rài, Tân Công Chí, Bình Phú PTP: Đặng Thành Nam
UBND huyện 14:00 Họp đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2020 PH: UBND huyện TP: Nguyễn Tấn Công
Thứ sáu, ngày 11/9/2020
UBND huyện 7:30
13:30
Kiểm tra công tác chuẩn bị đầu năm học2020-2021 THCS Nguyễn Du
THCS Tân Hộ Cơ
PTP: Phạm Văn Sô
CV: Hà, Hằng, Thuận, Mùi, Dũng, Luận
UBND huyện 7:30 Họp trực tuyến UBND Tỉnh kỳ tháng 8 năm 2020 PH: UBND huyện TP: Nguyễn Tấn Công
Thứ bảy, ngày 12/9/2020
Chủ nhật, ngày 13/9/2020