LỊCH CÔNG TÁC PHÒNG GDĐT TỪ NGÀY 05/10/2020 ĐẾN NGÀY 10/10/2020

LỊCH CÔNG TÁC
Từ ngày 05/10/2020 đến ngày 10/10/2020
Người chủ trì/
tham dự
Thời gian Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ hai, ngày 05/10/2020
TP Nguyễn Tấn Công 9:30 Họp thống nhất Kế hoạch Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng huyện Tân Hồng lần
thứ XXI và tham gia Hội khỏe Phù Đổng Tỉnh Đồng Tháp lần thứ XXII năm 2021
HT Phòng GDĐT TP: Nguyễn Tấn Công
PTP Đặng Thành Nam
CV Trương Khắc Dũng
VHTT, TCKH, các trường THPT
Huyện ủy 14:00 Họp chuẩn bị nội dung Bí thư huyện ủy tiếp xúc người dân PH Huyện ủy PTP Đặng Thành Nam
TP Nguyễn Tấn Công 16:00 Tuyên truyền giáo dục an toàn giao thông THCS Nguyễn Văn Trỗi TP: Nguyễn Tấn Công
CV Trương Khắc Dũng
CV Nguyễn Minh Thuận
Thứ ba, ngày 06/10/2020
Sở GDĐT 8:00 hội nghị tổng kết năm học 2019-2020 và triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021 đối với giáo dục trung học, giáo dục thường xuyên THPT Tân Hồng PTP: Đặng Thành Nam
CV: Thuận + Luận
UBND huyện 8:00 Hội nghị triển khai văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành HT UBND huyện TP Nguyễn Tấn Công
TP Nguyễn Tấn Công 16:00 tuyên truyền giáo dục an toàn giao thông THCS Nguyễn Du TP: Nguyễn Tấn Công
CV Dũng + Thuận
PTP: Đặng Thành Nam 14:00
16:00
Trao quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng TH Tân Thành B 2
THCS Nguyễn Văn Tiệp
PTP: Đặng Thành Nam
CV: Giang Thị Hồng Hà
Thứ tư, ngày 07/10/2020
UBND huyện 13:30 Thông qua phương án thiết kế tổng mặt bằng (quy hoạch vị trí xây dựng) các điểm trường thuộc nguồn vốn Ngân sách Tỉnh hỗ trợ PH UBND huyện TP Nguyễn Tấn Công
MG TCC, MN SR, TH N Huệ, TH T Phú, THCS NV Trỗi
TP Nguyễn Tấn Công 16:00 tuyên truyền giáo dục an toàn giao thông THCS Tân Thành A TP: Nguyễn Tấn Công
CV Dũng + Thuận
Thứ năm, ngày 08/10/2020
Nguyễn Tấn Công 13:30 Họp cán bộ quản lý các trường MN, MG, TH, TH-THCS, THCS HT Phòng GDĐT Lãnh đạo + Chuyên viên
TP Nguyễn Tấn Công 7:15 tuyên truyền giáo dục an toàn giao thông TH Tân Hộ Cơ 1 TP: Nguyễn Tấn Công
CV Dũng + Thuận
TP Nguyễn Tấn Công 16:00 tuyên truyền giáo dục an toàn giao thông TH Tân Thành A 3 TP: Nguyễn Tấn Công
CV Dũng + Thuận
UBND huyện 7:30  Hội nghị tập huấn nghiệp vụ xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn Huyện HT UBND huyện CV: Nguyễn Văn Mùi
MTTQ Huyện 7:30 Tiếp Đoàn kiểm tra quy chế dân chủ HT Phòng GDĐT TP: Nguyễn Tấn Công
PTP Đặng Thành Nam
CV Thuận + Luận
Thứ sáu, ngày 09/10/2020
TP Nguyễn Tấn Công 7:15 tuyên truyền giáo dục an toàn giao thông TH Tân Công Chí 2 TP: Nguyễn Tấn Công
CV Dũng + Thuận
UBND huyện 1 ngày Triển khai Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư HT UBND huyện PTP Phạm Văn Sô
CV Lê Công Luận
Thứ bảy, ngày 10/10/2020
TP Nguyễn Tấn Công 16:00 tuyên truyền giáo dục an toàn giao thông THCS Tân Hộ Cơ TP: Nguyễn Tấn Công
CV Dũng + Thuận
Chủ nhật, ngày 11/10/2020

3 thoughts on “LỊCH CÔNG TÁC PHÒNG GDĐT TỪ NGÀY 05/10/2020 ĐẾN NGÀY 10/10/2020

Đã khóa bình luận