LỊCH CÔNG TÁC PHÒNG GDĐT TỪ NGÀY 03/3/2020 ĐẾN 13/3/2020

LỊCH CÔNG TÁC
Từ ngày 09/3/2020 đến ngày 13/3/2020
Người chủ trì/
tham dự
Thời gian Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ hai, ngày 09/3/2020
TP Nguyễn Tấn Công 07:30 Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid – 19 tại các trường TH-THCS và THCS TH-THCS và THCS TP – Nguyễn Tấn Công + So, Thuận + Luận
BT Nguyễn Tấn Công 15:00 Họp Chi bộ Phòng GDĐT Hội trường Phòng GDĐT Tấn cả đảng viên
Thứ ba, ngày 10/3/2020
TP Nguyễn Tấn Công Tiếp tục kiểm tra phòng, chống dịch Covid – 19 Các trường TP – Nguyễn Tấn Công + So, Thuận + Luận
Thứ tư, ngày 11/3/2020
TP Nguyễn Tấn Công 07:30 Công tác tại trường THCS Nguyễn Văn Trỗi THCS Nguyễn Văn Trỗi TP Nguyễn Tấn Công + Phi
Thứ năm, ngày 12/3/2020
 TP Nguyễn Tấn Công  13:30  Họp CBQL các trường quý I/2020  Hội trường Phòng GDĐT  – Lãnh đạo + Chuyên viên và Hiệu trưởng
Thứ sáu, ngày 13/3/2020
UBND huyện 07:30 Hội nghị trực tuyến báo cáo viên tháng 3/2020 Hội trường UBND huyện Nguyễn Tấn Công
Thứ bảy, ngày 14/3/2020
Chủ nhật, ngày 15/3/2020