LỊCH CÔNG TÁC CỦA PHÒNG GDĐT TỪ NGÀY 06/01/2020 ĐẾN 10/01/2020

LỊCH CÔNG TÁC
Từ ngày 06/01/2020 đến ngày 10/01/2020
Người chủ trì/
tham dự
Thời gian Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ hai, ngày 06/01/2020
TP Công 8:00 đi công tác trường TH Nguyễn Huệ và Trần Phú TH Nguyễn Huệ + Trần Phú TP Công + đ/c Phi
UBND huyện 13:30 dự họp thành viên UBND huyện đánh giá cán bộ, công chức Phòng họp UBND huyện TP Công
PTP Nam 13:30 Họp Chủ tịch Công đoàn cơ sở Hội trường Phòng GDĐT PTP Nam
Thứ ba, ngày 07/01/2020
PTP Nam 13:30 đi công tác trường THCS Nguyễn Văn Trỗi THCS Nguyễn Văn Trỗi PTP Nam + đ/c Phi
UBND huyện 13:30 dự họp thành viên UBND huyện đánh giá cán bộ, công chức và đánh giá xếp loại chính quyền xã, thị trấn năm 2019 Phòng họp UBND huyện TP Công
Thứ tư, ngày 08/01/2020
UBND huyện 7:30 Hội nghị  báo cáo viên tháng 01/2020 Hội trường UBND huyện PTP Nam
TP Công 13:30 đi công tác trường TH Tân Thành B 1 TH Tân Thành B 1 TP Công + đ/c Phi
Thứ năm, ngày 09/01/2020
PTP Nam 8:00 đi công tác trường THCS Nguyễn Quang Diêu THCS Nguyễn Quang Diêu PTP Nam + đ/c Phi
Thứ sáu, ngày 10/01/2020
Sở Giáo dục và Đào tạo 14:00 Họp thống nhất tiêu chí thi đua năm học 2019-2020 Hội trường Sở GDĐT TP Công
Thứ bảy, ngày 11/01/2020
Chủ nhật, ngày 12/01/2020