KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2019

Tên file: KE-HOACH-TUYEN-DUNG.rar
Tải về

ỦY BAN NHÂN DÂN                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN TÂN HỒNG                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm 2019
(Ban hành kèm theo Quyết định số 303 /QĐ-UBND.HC ngày 01 / 11 /2019 của Uỷ ban nhân dân Huyện)

I. Phạm vi, đối tượng xét tuyển:
1. Phạm vi:
Tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các trường mầm non, mẫu giáo, tiểu
học, tiểu học – trung học cơ sở và trung học cơ
sở (gọi tắt là đơn vị sự nghiệp giáo
dục)
trên địa bàn huyện Tân Hồng.
2. Đối tượng xét tuyển:
Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ,
thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:
– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.
– Từ đủ 18 tuổi trở lên.
– Có (đơn) phiếu đăng ký dự tuyển.
– Có lý lịch rõ ràng.
– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng
khiếu, kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm.
– Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.
– Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự
nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.
II. Mục đích, yêu cầu:
1.
Việc tuyển dụng viên chức nhằm chọn được người có đủ tiêu chuẩn,
phẩm chất và năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm bổ sung số
lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục đào tạo trên địa bàn
huyện Tân Hồng.
2. Tuyển dụng viên chức đảm bảo chất lượng, phù hợp cơ cấu chức danh
nghề nghiệp và trong số lượng người làm việc được giao.
III. Căn cứ và nguyên tắc tuyển dụng:
1. Căn cứ tuyển dụng:
Việc tuyển dụng phải căn cứ vào số lượng người làm việc được giao, nhu
cầu công việc, vị trí việc làm và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp trong các
đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo theo quy định hiện hành.

2. Nguyên tắc tuyển dụng:
– Bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, khách quan và đúng pháp luật.
– Bảo đảm tính cạnh tranh.
– Tuyển chọn đúng người đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm.
– Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.
IV. Tình hình sử dụng số lượng người làm việc và nhu cầu tuyển dụng:
1. Tình hình sử dụng số lượng người làm việc được:
– Số lượng người làm việc được giao: 1.392.
– Số lượng người làm việc đã sử dụng: 1.341.
– Số lượng người làm việc chưa sử dụng: 51.
(đính kèm Phụ lục 1)
2. Nhu cầu tuyển dụng: Chỉ tiêu tuyển dụng 24, trong đó:
– Bậc mầm non – mẫu giáo: 11 chỉ tiêu.
– Cấp tiểu học: 08 chỉ tiêu.
– Cấp trung học cơ sở: 05 chỉ tiêu.
(đính kèm Phụ lục 2)
V. Tiêu chuẩn, điều kiện và hồ sơ đăng ký dự tuyển:
1. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển:
a) Đối với chức danh nghề nghiệp giáo viên Mầm non hạng IV – Mã số:
V.07.02.06:
– Có bằng tốt nghiệp Trung cấp sư phạm mầm non trở lên.
– Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TTBGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực
ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam
(gọi tắt là trình độ ngoại ngữ bậc 1) hoặc
chứng chỉ tiếng Anh trình độ A trở lên hoặc tương đương;
– Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ
bản quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ
Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ sử dụng Công nghệ thông tin
(gọi
tắt là trình độ tin học đạt chuẩn công nghệ thông tin cơ bản)
hoặc chứng chỉ tin
học trình độ A trở lên đối với các khóa đào tạo, cấp chứng chỉ tin học ứng dụng
A, B, C
(theo Quyết định số 21/2000/QĐ-BGD&ĐT, ngày 03/7/2000 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình tin học ứng dụng A, B, C)
đang triển khai trước ngày Thông tư Liên tịch số 17/TTLT-BGDĐT-BTTTT,
ngày 21/6/2016 có hiệu lực
(gọi tắt là chứng chỉ tin học trình độ A trở lên).
b) Đối với chức danh nghề nghiệp giáo viên Tiểu học hạng IV – Mã số:
V.07.03.09:

– Có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm các chuyên ngành phù hợp với bộ
môn giảng dạy trở lên.
– Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 hoặc chứng chỉ tiếng Anh trình độ A trở lên
hoặc tương đương. Riêng đối với giáo viên dạy tiếng Anh phải có chứng chỉ đạt từ
trình độ B2 (hoặc tương đương) trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ do Bộ Giáo
dục và Đào tạo quy định. Chứng chỉ trình độ tiếng Anh được cấp từ các trường Đại
học hoặc Trung tâm ngoại ngữ được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận và cấp
phép;
– Có trình độ tin học đạt chuẩn Công nghệ thông tin cơ bản hoặc chứng chỉ
tin học trình độ A trở lên.
c) Đối với chức danh nghề nghiệp giáo viên Trung học cơ sở hạng III – Mã
số: V.07.04.12:
– Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên hoặc cao đẳng các chuyên
ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp
vụ sư phạm đối với giáo viên trung học cơ sở.
– Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 hoặc chứng chỉ tiếng Anh trình độ A trở lên
hoặc tương đương. Riêng đối với giáo viên dạy tiếng Anh phải có chứng chỉ đạt từ
trình độ B2 (hoặc tương đương) trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ do Bộ Giáo
dục và Đào tạo quy định. Chứng chỉ trình độ tiếng Anh được cấp từ các trường Đại
học hoặc Trung tâm ngoại ngữ được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận và cấp
phép.
– Có trình độ tin học đạt chuẩn công nghệ thông tin cơ bản hoặc chứng chỉ
tin học trình độ A trở lên.
* Lưu ý: Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:
– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.
– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết
định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào
cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
2. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:
a) Phiếu đăng ký dự tuyển: Người có nhu cầu đăng ký dự tuyển viên chức
phải lập và nộp Phiếu đăng ký dự tuyển mẫu theo quy định để kiểm tra điều
kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển theo quy định tại Vòng 1.
b) Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng viên chức:
– Khi có Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển xuất
trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên theo
yêu cầu của vị trí tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ dự tuyển và ký kết hợp đồng
làm việc.
– Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo
quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển
hoặc cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phát hiện người trúng

tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì người đứng đầu cơ
quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức ra quyết định hủy kết quả
trúng tuyển và có văn bản báo cáo người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản
lý viên chức.
– Trường hợp có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự
tuyển hoặc cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phát hiện người
trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì cơ quan, đơn
vị có thẩm quyền tuyển dụng thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại
chúng hoặc trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và không tiếp nhận
Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.
VI. Nội dung, hình thức tuyển dụng:
Tuyển dụng viên chức thực hiện theo hình thức xét tuyển thông qua
phỏng vấn và thực hiện theo 2 vòng như sau:
1. Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại
Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người
dự tuyển được tham dự vòng 2.
2. Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn,
nghiệp vụ của người dự tuyển.
– Điểm phỏng vấn tính theo thang điểm 100.
– Thời gian phỏng vấn không quá 30 phút (bao gồm thời gian chuẩn bị v
thời gian trả lời câu hỏi phỏng vấn).
– Không thực hiện phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.
VII. Cách xác định người trúng tuyển:
1. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều
kiện sau:
a) Có kết quả điểm phỏng vấn đạt từ 50 điểm trở lên.
b) Có kết quả điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy
theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng
vị trí việc làm.
2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn cộng với
điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người
có kết quả điểm phỏng vấn cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm phỏng vấn
bằng nhau thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức
quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên như sau:
– Đội viên thanh niên xung phong.
– Đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi
từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ.
– Người dự tuyển là nữ.

Nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có
thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.
3. Đối tượng và điểm ưu tiên:
– Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, thương binh, người
hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào
điểm phỏng vấn ở vòng 2;
– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân
chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương
binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của
thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa
(từ ngày 19/8/1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị
nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng lực lượng vũ trang, con Anh hùng lao
động: được cộng 5 điểm vào điểm phỏng vấn ở vòng 2;.
– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong
lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí
thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở
lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào điểm phỏng vấn ở vòng 2;
4. Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì
chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm phỏng vấn ở vòng 2.
5. Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo
lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.
VIII. Thông báo tuyển dụng và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:
1. Thông báo tuyển dụng được thông báo công khai trên Báo Đồng tháp,
niêm yết tại Trụ sở làm việc của Phòng Giáo dục và Đào tạo, trên Trang thông
tin điện tử Huyện theo địa chỉ https://tanhong.dongthap.gov.vn và Phòng Giáo
dục và Đào tạo theo địa chỉ https://pgdtanhong.edu.vn.
2. Người đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu
tại Phòng Giáo dục và Đào tại huyện Tân Hồng hoặc gửi theo đường bưu chính.
3. Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của người đăng ký dự tuyển là 30
ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại
chúng, trên trang thông tin điện tử.
4. Danh sách người có đủ điều kiện dự tuyển được niêm yết công khai
được niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Uỷ ban nhân dân Huyện, Phòng
Giáo dục và Đào tạo trước ngày tổ chức xét tuyển tối thiểu là 05 ngày làm việc.
IX. Thông báo kết quả tuyển dụng:
1. Chậm nhất là 10 ngày sau ngày nhận được báo cáo kết quả vòng 2 của
Hội đồng tuyển dụng, Ủy ban nhân dân Huyện niêm yết công khai kết quả xét
tuyển, danh sách dự kiến người trúng tuyển tại trụ sở Ủy ban nhân dân Huyện v
Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trang thông tin điện tử Huyện; gửi thông báo kết

quả xét tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển
đã đăng ký.
2. Sau khi thực hiện các quy định tại khoản 1, mục IX, Chủ tịch Ủy ban
nhân dân Huyện phê duyệt kết quả tuyển dụng và gửi thông báo công nhận kết
quả trúng tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển
đã đăng ký. Căn cứ vào nội dung thông báo, người trúng tuyển phải đến tại
Phòng Giáo dục và Đào tạo để xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết
quả học tập, đối tượng ưu tiên theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng để hoàn thiện
hồ sơ dự tuyển theo quy định và ký hợp đồng làm việc.
3. Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo
quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển
hoặc phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy
định thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển.
Trường hợp có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự
tuyển hoặc phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không
đúng quy định thì Ủy ban nhân dân Huyện thông báo công khai trên phương tiện
thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử của của huyện, Phòng Giáo dục
và Đào tạo và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng
tiếp theo.
4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện quyết định công nhận kết quả trúng
tuyển đối với người dự tuyển có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề so với kết
quả tuyển dụng của người trúng tuyển đã bị hủy bỏ kết quả trúng tuyển hoặc trong
trường phát sinh nhu cầu tuyển dụng mới trong cùng năm tuyển dụng đối với vị
trí có yêu cầu về chuyên ngành đào tạo giống như vị trí việc làm mà người dự
tuyển đã đăng ký trong năm tuyển dụng.
Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề
mà bằng nhau thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện quyết định người trúng
tuyển theo Mục VII của Kế hoạch này.
X. Dự kiến Hội đồng xét tuyển:
Hội đồng xét tuyển dự kiến có 07 thành viên, gồm:
1. Bà Lê Thị Lệ Thủy, Phó Chủ tịch UBND Huyện, Chủ tịch Hội đồng;
2. Ông Nguyễn Tấn Công, Trưởng Phòng Giáo dục & Đào tạo, Phó Chủ
tịch Hội đồng;
3. Ông Đoàn Văn Thuận, Phó Trưởng Phòng Nội vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng;
4. Ông Đặng Thành Nam, Phó Trưởng Phòng Giáo dục & Đào tạo, Ủy viên.
5. Ông Võ Hồng Mẫn, Công chức Phòng Nội vụ, Ủy viên.
6. Bà Trần Lệ Hằng, Công chức Phòng Giáo dục & Đào tạo, Ủy viên.
7. Ông Trịnh Hoàng Phi, Công chức Phòng Giáo dục & Đào tạo, Ủy viên, Thư ký.
XI. Tổ chức thực hiện:
1. Phòng Giáo dục và Đào tạo:
– Là cơ quan chủ trì, phối hợp với Phòng Nội vụ tổ chức triển khai, theo dõi
thực hiện kế hoạch này; trình Ủy ban nhân dân Huyện (qua Phòng Nội vụ) quyết
định thành lập Hội đồng tuyển dụng, thông báo tuyển dụng và các bộ phận giúp
việc cho Hội đồng tuyển dụng, tổ chức thực hiện quy trình tuyển dụng, thông
báo kết quả tuyển dụng và quyết định tuyển dụng.
– Tổ chức tiếp nhận và thẩm định Phiếu đăng ký dự tuyển, hoàn thiện hồ sơ
dự tuyển, thu lệ phí tuyển dụng theo quy định hiện hành.
– Báo cáo, đề xuất Hội đồng tuyển dụng giải quyết những khó khăn, vướng
mắc trong quá trình tuyển dụng, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tổng hợp, báo cáo
Hội đồng tuyển dụng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện kết quả tuyển dụng.
– Liên hệ với Báo Đồng Tháp để đăng Thông báo tuyển dụng.
2. Phòng Nội vụ:
Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo theo dõi, kiểm tra thực hiện kế
hoạch; giúp Hội đồng tuyển dụng, Ủy ban nhân dân Huyện thẩm định các nội
dung do Phòng Giáo dục và Đào tạo trình Ủy ban nhân dân Huyện.
3. Phòng Văn hoá – Thông tin: Chỉ đạo Trung tâm Văn hoá, Thể thao v
Truyền thanh tổ chức thông báo trên Đài Truyền thanh Huyện các nội dung có liên
quan đến tuyển dụng viên chức ngành giáo dục đào tạo năm 2019 trong các cơ sở
giáo dục công lập cấp mầm non, mẫu giáo, tiểu học và trung học cơ sở thuộc huyện
Tân Hồng theo quy định.
Lưu ý: Kế hoạch này được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Huyện
theo địa chỉ
https://tanhong.dongthap.gov.vn, Website của Phòng Giáo dục v
Đào tạo, địa chỉ
https://pgdtanhong.edu.vn và niêm yết công khai tại trụ sở
làm việc của Phòng Giáo dục và Đào tạo.
Trên đây là Kế hoạch Tuyển dụng viên chức ngành giáo dục đào tạo năm
2019 của Ủy ban nhân dân huyện Tân Hồng./.
                                                                                       TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Mai Văn Siêng