Cơ cấu Tổ chức Phòng Giáo dục & Đào tạo Tân Hồng

LÃNH ĐẠO

Họ tên: Lê Văn Minh

Chức vụ: Trưởng Phòng

Phụ trách điều hành: Quản lý chung

Số điện thoại:  0915650006

Email: lvminh.tanhong.dongthap@gmail.com

Họ tên: Đặng Thành Nam

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Phụ trách điều hành: Cấp THCS

Số điện thoại: 01669300060

Email: dangthanhnam2010@gmail.com 

Họ tên: Nguyễn Tấn Công

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Phụ trách điều hành: Cấp Mầm non, Tiểu học

Số điện thoại: 01663268456

Email: nguyencongpgd@gmail.com

TỔ TÀI VỤ

Họ tên: Trần Lệ Hằng

Chức vụ: Chuyên viên

Phụ trách: Kế toán

Số điện thoại: 0908664662

Họ tên: Nguyễn Văn Gởi

Chức vụ: Chuyên viên

Phụ trách: Thủ quỹ – Xây dựng

Số điện thoại: 01254057500

TỔ HÀNH CHÁNH

Họ tên: Trịnh Hoàng Phi

Chức vụ: Chuyên viên

Phụ trách: Tổ chức cán bộ

Số điện thoai: 0947439529

Họ tên: Phạm Văn Sô

Chức vụ: Chuyên viên

Phụ trách: Hành chánh – Kiểm tra

Số điện thoại: 0984334314

Họ tên: Lê Mộng Khan

Chức vụ: Chuyên viên

Phụ trách: Văn Thư

Số điện thoại: 0977876081

Họ tên: Nguyễn Đăng Khánh

Chức vụ: Chuyên viên

Phụ trách: Đoàn Đội

Số điện thoại: 0916362326

TỔ CHUYÊN MÔN

Họ tên: Nguyễn Minh Thuận

Chức vụ: Chuyên viên

Phụ trách: THCS

Số điện thoại: 0933822657

Họ tên: Nguyễn Quốc Hiếu

Chức vụ: Chuyên viên

Phụ trách: Tiểu học

Số điện thoại: 01234602040

Họ tên: Giang Thị Hồng Hà

Chức vụ: Chuyên viên

Phụ trách: Mầm non – Mẫu giáo

Số điện thoại: 01232709599