24Th12/21

Không thu học phí học kỳ I năm học 2021 – 2022 theo quy định của Nghị quyết số 73/2021/NQ-HĐND về kéo dài thời gian áp dụng Nghị quyết số 334/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Tỉnh đối với trẻ em học mẫu giáo, học sinh phổ thông công lập, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Đây là nội dung của Nghị quyết số 83/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh thống nhất không thu