Bổ nhiệm mới Phó Trưởng phòng Giáo dục Mầm non Sở Giáo dục và Đào tạo

Để tăng cường công tác tham mưu, quản lý tại Phòng Giáo dục Mầm non Sở Giáo dục và Đào tạo, ngày 28 tháng 10 năm 2016 Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã ký và ban hành Quyết định số 1073/QĐ-SGDĐT bổ nhiệm bà Nguyễn Mai Phương, chuyên viên Phòng Giáo dục Mầm non, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Phòng Giáo dục Mầm non Sở Giáo dục và Đào tạo

Phó Giám đốc Sở GDĐT ông Huỳnh Thanh Hùng (bên phải) 

trao quyết định bổ nhiệm

chức vụ Phó Trưởng phòng Giáo dục Mầm non Sở GDĐT

– Họ tên: Nguyễn Mai Phương
– Phái: Nữ
– Sinh ngày 14/8/1985
– Ngày vào Đảng:
+ Dự bị: 12/3/2008
+ Chính thức: 12/3/2009
– Trình độ:
+ Chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý giáo dục
+ Lý luận chính trị: Sơ cấp

 

Nguồn: Sở GD&ĐT Đồng Tháp