Bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng GDĐT huyện Tân Hồng

Để tăng cường công tác quản lý, kiện toàn nhân sự cho Phòng GDĐT, ngày 08/6/2020, Chủ tịch UBND huyện Tân Hồng đã ký và ban hành quyết định số 175/QĐ-UBND-TCCB về việc bổ nhiệm ông Phạm Văn Sô, Chuyên viên Phòng GDĐT giữ chức vụ Phó trưởng Phòng GDĐT huyện Tân Hồng.

8096835b3324ce7a9735

Phó chủ tịch UBND huyện Tân Hồng Bà Lê Thị Lệ Thủy trao quyết định bổ nhiệm
chức vụ Phó trưởng Phòng GDĐT

– Họ tên: Phạm Văn Sô

– Phái: Nam

– Ngày sinh: 10/9/1981

– Ngày vào Đảng:

+ Dự bị: 05/10/2007

+ Chính thức: 05/10/2008

– Trình độ:

+ Chuyên môn: Đại học sư phạm tiểu học

+ Lý luận chính trị: Trung cấp.

Tác giả: Lê Công Luận                                      Nguồn: Phòng Giáo dục và Đào tạo Tân Hồng