Thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan Đảng, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Tên file: 1631_QD-UBND-HC_28102021-signed.pdf
Tải về
Tên file: Copy-of-63-thuc-hien-Quy-tac-ung-xu-cua-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-va-nguoi-lao-dong-lam-viec-trong-cac-co-quan.pdf
Tải về

0001

0002

0003

0004

0005

0006

0007

0008

0009