LỊCH CÔNG TÁC PHÒNG GDĐT TỪ NGÀY 20/7/2020 ĐẾN 24/7/2020

LỊCH CÔNG TÁC
Từ ngày 20/7/2020 đến ngày 24/7/2020
Người chủ trì/
tham dự
Thời
gian
Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ hai, ngày 20/7/2020
TP: Nguyễn Tấn Công 8:00 Họp sáp nhập trường lớp TH Bình Phú 1 và TH Bình Phú 2 HT Phòng GDĐT TP: Nguyễn Tấn Công
PTP: Phạm Văn Sô
CV: Nguyễn Văn Mùi
CV: Giang Thị Hồng Hà

CV: Trần Lệ Hằng
HT, PHT, CTCĐ THBP1, THBP2

TP: Nguyễn Tấn Công 14:00 Công tác tại Đảng ủy thị trấn Sa Rài Đảng ủy thị trấn Sa Rài TP: Nguyễn Tấn Công
CV: Giang Thị Hồng Hà
Sở GDĐT Kiểm tra công tác tuyển sinh lớp 10 Sở GDĐT PTP: Đặng Thành Nam
CV: Trịnh Hoàng Phi
PTP: Phạm Văn Sô 20/7/2020 đến
25/7/2020
Tập huấn sử dụng sách giáo khoa lớp 1 HT Phòng GDĐT PTP: Phạm Văn Sô
CV: Nguyễn Văn Mùi
Các trường TH, TH-THCS
Thứ ba, ngày 21/7/2020
Trường Chính trị Đồng Tháp 21/7/2020 đến
29/7/2020
Học lớp CCLLCT Trường Chính trị Đồng Tháp TP: Nguyễn Tấn Công
PTP: Phạm Văn Sô 8:00 Công tác tại trường TH Tân Hộ Cơ 1 TH Tân Hộ cơ 1 PTP: Phạm Văn Sô
CV: Nguyễn Văn Mùi
Sở GDĐT Kiểm tra công tác tuyển sinh lớp 10 Sở GDĐT PTP: Đặng Thành Nam
CV: Trịnh Hoàng Phi
Thứ tư, ngày 22/7/2020
Sở GDĐT Kiểm tra công tác tuyển sinh lớp 10 Sở GDĐT PTP: Đặng Thành Nam
CV: Trịnh Hoàng Phi
Thứ năm, ngày 23/7/2020
Sở GDĐT Kiểm tra công tác tuyển sinh lớp 10 Sở GDĐT PTP: Đặng Thành Nam
CV: Trịnh Hoàng Phi
PTP: Phạm Văn Sô 8:00 Công tác tại trường TH An Phước 2 TH An Phước 2 PTP: Phạm Văn Sô
CV: Nguyễn Văn Mùi
CV: Trần Lệ Hằng
HĐGDQP&AN Huyện 7:30
13:30
Kiểm tra công tác GDQP&AN UBND xã Tân Thành B
UBND xã Tân Phước
PTP: Phạm Văn Sô
Thứ sáu, ngày 24/7/2020
HĐGDQP&AN Huyện 7:30
13:30
Kiểm tra công tác GDQP&AN THCS-THPT Giồng Thị Đam
UBND xã An Phước
PTP: Phạm Văn Sô
Thứ bảy, ngày 25/7/2020
Chủ nhật, ngày 26/7/2020